Vernostné zľavy extra 3-7%

Ste vo forme?

Tréning | 2. 9. 2012
Ste vo forme?

S pojmami ako „som vo forme“, „momentálne nemám ideálnu formu“ a podobne, sa stretávame pomerne často. Čo to vlastne znamená byť vo forme alebo inými slovami byť v dobrej kondícii? Znamená to, že určitý jedinec dosahuje určitú žiadanú úroveň niektorých výkonnostných a pohybových schopností.

Medzi tie základné športové môžeme zaradiť tieto:

1. Sila

2. Rýchlosť

3. Svalová vytrvalosť a lokálna svalová vytrvalosť

4. Celková aeróbna vytrvalosť

                                                                     5. Obratnosť

                                                                     6. Mobilita resp. ohybnosť

 

Sila:

Sila je základná schopnosť svalov prekonávať určitý od­por a vyvíjať napätie. Absolútnu silu meriame maximálnou hmotnosťou záťaže pre jedno opakovanie pohybu. Silu jednotlivých svalových partii a celého tela možno otestovať napr. maxi­málnymi pokusmi v určitých cvikoch (hlavne drep, tlak na lavičke, mŕtvy ťah, zhyby, atď.). Dynamická sila je najčastejšie určená rýchlosťou po­hybu vykonaného proti pôsobeniu istého odporu. Statická sila je zas schopnosť vyvinúť napätie proti fixnému (pevnému) odporu. Špecific­kým zameraním tréningu a jednotlivých cvičení možno roz­víjať silové schopnosti rôzneho typu: maximálnu silu, rýchlostno-silové alebo vytrvalostno-silové schopnosti.

 

Rýchlosť:

Práve rozvoj sily vytvára isté predpoklady aj pre rozvoj ostatných pohybových činnosti – hlavne rýchlosti, čo však nemusí mať vždy abso­lútnu platnosť. Vo všeobecnosti to pre rýchlosť platí v o to väčšej miere, čím väčší odpor záťaže prekonávame (napríklad atletické disciplíny ako vrh alebo hod). Dynamická sila hrá veľkú úlohu aj pri odraze v rámci rôznych športov (napríklad volejbal, basketbal, hádzaná) a takisto pri kontaktoch so súperom v bojových športoch (zápasenie, džudo, atď.). Nevplýva však na rýchlosť reakcie a ne­môže nahrádzať ani technické zvládnutie po­hybu.

 

Svalová vytrvalosť a lokálna svalová vytrvalosť:

Ide o schopnosti svalov vyvíjať námahu opakovane za určitý časový úsek. Môžeme ju merať počtom opakovaní cviku alebo pohybu. Ak dokážete spraviť na hrazde 2 -3 čisté zhyby, vykonávate vlastne pohyb pre rozvoj sily, no ak zvládnete 20-25, bude mať cvičenie väčší vplyv na posilnenie svalovej vytrvalosti. Zo športov sú typické beh alebo plávanie na kratšie až stredné vzdiale­nosti, cyklistika alebo kanoistika podobného typu, a podobne. Dôvodom únavy je pri nich vyčerpanie zdrojov energie a hromadenie odpadových látok v pracujúcich svaloch.

 

Celková aeróbna vytrvalosť:

Často sa nazýva aj kardiovaskulárna, pretože je určená schopnosťou a ka­pacitou dýchacieho a obehového systému zásobiť svaly pomocou kyslíku a výživných lát­ok, a tak im umožniť dlhodobejšiu činnosť. Obmedzujúcim faktorom tu teda nie je výkon samotných svalov, ale výkon srdca, pľúc, ciev, atď. Typické aktivity v tomto prípade sú beh, plávanie a cyklistika na dlhé trate, behy na lyžiach, triatlon, veslovanie na dlhé trate, atď. Množstvo sily vyvinuté jednotli­vými svalovými partiami je tu menšie, po­hyby sú rytmické a pravidelné, svaly teda môžu strieda­vo vykonávať činnosť a aj oddychovať.

 

Obratnosť:

Jej presná definícia je pomerne komplikovaná, ide o zložitú telesnú schopnosť alebo kombináciu viacerých schopností, ktoré zahŕňajú mnoho pohybových zmien v priestore a čase. Dobrým príkladom je napríklad gymnastika, akrobacia a iné pohybovo náročné aktivity. Schopnosť obratnosti sa v praxi väčšinou prejavuje tým, že si daný jedinec dokáže rýchlo a ľahko osvojiť nové pohybové aktivity.

 

Mobilita resp. ohybnosť:

Kĺbová ohybnosť je jednou z požiadaviek správneho vykonávania pohybov, pôsobí na ich zdokonaľovanie, na účinnosť svalovej práce, na mieru únavy sva­lov a dôležitú úlohu môže zohrávať aj pri prevencii zranení. Udržať resp. ešte zlepšiť ju možno strečingom a rôznymi uvoľňovacími cvikmi. Je potrebné mať pritom na zre­teli dva hlavné faktory.

Jednak, že vrodené dispo­zície kĺbovej ohybnosti sú u iných jednotlivcov rôzne - jedni môžu mať uvoľnenejšie, iní zase pevnejšie kĺby. A jednak to, že jednotlivé športové odvetvia kladú odlišné požiadavky na flexibilitu. Napríklad uvoľne­nejšie kĺby sú výhodou pre gymnastov, no môžu byť príčinou niektorých zranení v športoch, v rámci kto­rých dochádza ku kontaktu s protivníkom, a podobne.

Potrebujete teda takú mieru kĺbovej mobility, ktorá vám v danom športe alebo fyzickej aktivite umožní plný rozsah pohybov, bez obmedzení.

Po­merne rozšírená je chybná domnienka, že posilňovací tréning a silové tréningy vô­bec obmedzujú kĺbovú ohybnosť a flexibilitu. Nie je to tak. V praxi sa to stať môže, lenže skutočným vinníkom nie je samotný silový tréning, ale porušenie rovnováhy v rámci tréningu - zanedbanie naťahovacích a uvoľňova­cích pohybov, doplnkových športových činnosti, zanedbávanie niektorých svalových partii a jednostranné zameranie.

 

Zhrnutie

Keď to všetko dáme dokopy, tak zistíme, že zo šiestich základných pohybových schopností, ktorých zoznam sme určili ako ukazovateľ dobrej kondície alebo celkového kondičného stavu jednotlivca, hrá rozumne zameraný posilňovací tréning nezastupiteľnú úlohu hlavne v dvoch: sila a svalová vytrvalosť, a veľmi vý­znamnú pre rýchlosť.

V súčasnosti sa silový tréning v rámci rôznych obmien využíva aj na priame posilnenie celkovej aeróbnej činnosti, no musíme povedať, že v tomto budú stále o niečo vpredu klasické kardio aktivity ako beh, plávanie, cyklistika a podobne. Posilňovanie môže prispievať aj k rozvoju ohybnosti, no musí byť kombinované so strečingom a uvoľňovacími cvikmi.

Pridaj sa k nám na facebook