Vernostné zľavy extra 3-7%

Zdravie ako najväčšie bohatstvo

Výživa | 7. 8. 2012
Zdravie ako najväčšie bohatstvo

Určite ste už počuli nasledujúci výrok:

„Lekársky výskum urobil také pokroky, že napokon na svete už niet zdravého človeka.“ (Aldous Huxley)

Väčšina z nás túži po finančnom zabezpečení a rôznych materiálnych veciach. Nie všetci si však uvedo­mujeme, že tým najväčším bohat­stvom je pevné zdravie, od ktorého sa vlastne všetko ostatné odvíja.

Ako si ale udržať pevné zdravie až do vysokého veku? A je to vôbec možné? Toto sú časté otázky, ktoré zaují­majú populáciu už po tisícročia. Dožiť sa dlhého veku je prirodzená túžba všetkých ľudí.

 

Všetci v sebe máme vrodený pud sebazáchovy. Ako však hovorí stará grécka múdrosť:

Nad svojím zdravím máme moc a ak jednáme vo svojej neviazanosti proti nemu, stávame sa so svojimi činmi a žiadosťami jeho zradcami.

Čo ale znamená samotný pojem zdravie? Nie je to len obdobie, kedy nemáme žiadnu chorobu. Je to akási vlastnosť nášho organiz­mu, ktorý sa dokáže vyrovnávať s pôsobením vonkaj­šieho aj vnútorného prostredia.

Ak nastáva nepomer medzi týmito činiteľmi a poruší sa rovnováha, nastúpi choroba. Pri vzniku choroby sa teda zmenšuje schopnosť organizmu vyrovnávať sa s nárokmi vnútorného a vonkajšieho pros­tredia bez porúch dôležitých životných funkcií.

Prihliadnuc na to, že častokrát si chorobu vlastne zapríčiníme my sami, je dôležité rozpoznávať niektoré faktory, kedy si sami ubližujeme a škodíme, ale aj také prípady, kedy včasným rozpo­znaním choroby dokážeme predchádzať váž­nejším poškodeniam organizmu.

Prevencia a jej význam

V článkoch nenájdete presné návody ako určitú chorobu liečiť. To prenechajme odborníkom, teda lekárom. Nestačí však liečiť už postihnutých pacientov. Chorobám je potrebné predchádzať a starať sa o upevnenie zdra­via aj zdravých ľudí, čiže reč je o prevencii. Aj pravidelné športovanie a pohyb sú jednou zo základných a neodmysli­teľných súčastí účinnej prevencie chorôb.

Veľa ľudí namieta, že o naše zdravie sa musia starať len lekári prvého kontaktu. Ich úloha je určite nezastupiteľná, ale my všetci máme doslova povinnosť starať sa o seba. Mali by sme vytvárať čo najpozitívnejší postoj ku svojmu zdraviu, odstraňovať a obmedzovať rôzne rizikové faktory, rozumne sa stra­vovať a zaradiť pravidelnú fyzickú aktivitu.

A až potom, v spolupráci s lekárom prvého kontaktu, konzultovať prípadný zhoršený stav. Prevencia je veľmi dôležitá a vždy bude aj omnoho lacnejšia ako samotná liečba už rozvinutého problému. Navyše, nedá sa to pozerať len z finančnej stránky. Pevné zdravie má totiž nevyčísliteľnú hodnotu.

Je nespočetné množstvo takých ľudí, ktorí majú rôzne ochorenia a ktorým by sa dalo častokrát pomôcť len obyčajnou úpravou životosprávy, správnou stravou a pravidelnými preventívnymi prehliadkami s nasledujúcou liečbou. Existuje mnoho ochorení, ktoré sú síce závažné, ale pri ktorých sa už len rozumnou prevenciou a zlepšením informovanosti dajú do výraznej miery obmedziť ich negatívne dopady.

Realita je bohužiaľ taká, že informovanosť väčšiny ľudí je na veľmi nízkej úrovni. Musíme to začať riešiť, kým nie je príliš neskoro. Musíme sa na svoje zdravie pozerať ako na významnú životnú hodnotu.

Len keď zdravý ochorel, vedel čo mal. (Thomas Carlyle)

 

Pridaj sa k nám na facebook